Duża część klientów nie zna przepisów prawnych regulujących wykonywanie zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami. Aby przybliżyć im najważniejsze, przedstawiamy zakres najważniejszych obowiązków pośredników w obrocie nieruchomościami, wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

1. Przedsiębiorcy mogą prowadzić działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami bez żadnych zezwoleń i koncesji, pod warunkiem zatrudnienia do obsługi klientów, pośrednika posiadającego odpowiednią wiedzę, potwierdzoną nadaniem licencji zawodowej.
2. Pośrednikiem w obrocie nieruchomościami jest osoba fizyczna posiadająca licencję zawodową nadaną w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Tytuł zawodowy „Pośrednik w obrocie nieruchomościami” podlega ochronie prawnej.
3. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami polega na zawodowym wykonywaniu czynności zmierzających do zawarcia przez inne osoby umów:

  • nabycia lub zbycia praw do nieruchomości;
  • nabycia lub zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu lub domu mieszkalnego,  w spółdzielni mieszkaniowej;
  • najmu lub dzierżawy nieruchomości albo ich części;

4. Umowa pośrednictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i może być zawarta z zastrzeżeniem wyłączności na rzecz pośrednika lub przedsiębiorcy.
5. Przez zawarcie umowy pośrednictwa pośrednik lub przedsiębiorca, zobowiązuje się do dokonywania dla klienta czynności zmierzających do zawarcia umów wymienionych w p.3, a klient zobowiązuje się do zapłaty pośrednikowi wynagrodzenia.
6. Pośrednik w obrocie nieruchomościami jest zobowiązany do wykonywania czynności pośrednictwa ze szczególną starannością, zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa, standardami zawodowymi, oraz zasadami etyki zawodowej. Pośrednik jest zobowiązany do kierowania się zasadą ochrony interesu osób, na których rzecz wykonuje te czynności.